, , , ,

Ibumetin tab 400mg 20 ENPAC

kr 94,90

Sikker betaling
 • Vipps logo ikon.
 • Klarna logo ikon

Pris pr. stk.: kr. 4.75

Smertestillende og betennelsesdempende

Produktinformasjon

Ibumetin er et reseptfritt legemiddel som inneholder ibuprofen og benyttes av voksne og barn over 12 år. Brukes til behandling av lette til moderate smerter som muskel- og leddsmerter, hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, og som febernedsettende. Produktet har både smertestillende og betennelsesdempende effekt

Les pakningsvedlegg før bruk. Pakningsvedlegg finner du her.

OBS! Dette er et reseptfritt legemiddel. Kun 1 vare av samme varenummer per kjøp er tillatt.

Anbefalt bruk

Dosering:  1 tablett à 400 mg hver 4-6 time. Ta maksimum 1200 mg i løpet av 24 timer.

Bruk av Ibumetin hos barn

Til barn anbefales det at dosen beregnes ut fra barnets vekt: 5-10 mg pr. kg kroppsvekt, 3-4 ganger daglig. Den vanlige anbefalte døgndose er 20 til 30 mg pr. kg kroppsvekt. Anbefalt dose er angitt nedenfor:
Barn 20-29 kg (6-9 år): 1/2 tablett à 400 mg hver 6-8 time. Gi ikke mer enn 600 mg i løpet av 24 timer.
Barn 29-40 kg (9-12 år): 1/2 tablett à 400 mg hver 4-6 time. Gi ikke mer enn 800 mg i løpet av 24 timer.
Barn over 40 kg (over 12 år): 1/2-1 tablett à 400 mg hver 4-6 time. Gi ikke mer enn 1200 mg i løpet av 24 timer.
Tabletten kan deles i like doser.
Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Dersom du tar for mye av Ibumetin

Symptomene kan omfatte kvalme, magesmerter, oppkast (kan være blodig), hodepine, ringing i ørene, forvirring og ufrivillige øyebevegelser. Ved høye doser er det rapportert døsighet, brystsmerter, hjertebank, bevisstløshet, kramper (hovedsakelig hos barn), kraftløshet og svimmelhet, blod i urin, følelse av å være kald og pusteproblemer. Aktivt kull kan i noen tilfeller hjelpe ved inntak av for mye Ibumetin, men kontakt først Giftinformasjonen (tel 22 59 13 00) for å få råd. Du bør også kontakte lege eller sykehus hvis du har fått i deg for mye legemiddel.

Forsiktighetsregler og advarsler

Bruk ikke Ibumetin:

 • dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du tidligere har hatt eller har magesår eller mageblødning
 • dersom acetylsalisylsyre, ibuprofen eller lignende betennelsesdempende midler tidligere har gitt utslett, rennende nese eller astma
 • dersom du har alvorlig leversvikt, alvorlig hjertesvikt eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du er mer enn 6 måneder gravid
 • dersom du har en sykdom som kan forsterke faren for blødning.
Legemidler som Ibumetin kan forårsake reaksjoner i mage og tarm slik som smerter, blødning, sår og hull i magesekken eller tolvfingertarm (perforasjon). Dette kan oppstå uten at du har hatt alvorlige plager tidligere. Hvis du får magesmerter eller andre tegn på blødninger i mage eller tarm, slik som forbigående svart eller blodig avføring eller blodig oppkast bør du slutte med Ibumetin og kontakte legen din. Hvis du er eldre eller tar andre medisiner som øker faren for reaksjoner i mage og tarm, kan det være at legen din vil gi deg et legemiddel som beskytter mage og tarm i tillegg til Ibumetin.
Hudreaksjoner
Alvorlige hudreaksjoner er rapportert i forbindelse med Ibumetin-behandling. Avslutt behandlingen med Ibumetin og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart, dersom du får hudutslett, lesjoner i slimhinnene, blemmer eller andre tegn på allergi. Dette kan være symptomer på en alvorlig hudreaksjon. Se avsnitt 4.
Bruk av preparatet kan føre til forlenget blødningstid. Hvis du har blodlevringsforstyrrelser eller behandles med blodfortynnende midler (Marevan) må Ibumetin bare brukes i samråd med lege. Ibumetin må brukes med forsiktighet ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Ved tåkesyn må øynene kontrolleres. Ved langtidsbehandling anbefales det også at øynene kontrolleres. Økende alder medfører økt risiko for bivirkninger. Se avsnittet «Graviditet, amming og fertilitet» dersom du er gravid eller ammer eller planlegger å bli gravid.
Hodepine
Ved langtidsbruk (mer enn 3 måneder) av Ibumetin med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Ibumetin bør du kontakte lege.
Hjerteinfarkt/slag
Antiinflammatoriske/smertestillende legemidler som ibuprofen kan være forbundet med en liten økt risiko for hjerteinfarkt eller slag, spesielt hvis de brukes i høye doser. Det er derfor viktig at du ikke tar Ibumetin i lengre perioder enn anbefalt, og ikke tar mer enn anbefalt dose.
Du bør diskutere behandlingen med lege eller apotek før du tar Ibumetin hvis du:

 • har hjerteproblemer som hjertesvikt, angina (brystsmerter), eller hvis du har hatt et hjerteinfarkt, bypassoperasjon, perifer arteriell sykdom (dårlig sirkulasjon i bena pga. trange eller blokkerte arterier) eller noen form for slag (inkludert «drypp» eller forbigående hjerneslag «TIA»).
 • har høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, familiehistorie med hjertesykdom eller slag eller hvis du røyker.
Infeksjoner
Ibumetin kan skjule symptomer på infeksjon slik som feber og smerter. Det er derfor mulig at Ibumetin kan forsinke riktig behandling av infeksjonen, noe som kan føre til økt risiko for komplikasjoner. Dette er sett ved lungebetennelse forårsaket av bakterier og bakterielle hudinfeksjoner knyttet til vannkopper. Hvis du tar dette legemidlet mens du har en infeksjon og infeksjonssymptomene dine vedvarer eller forverres, må du kontakte lege umiddelbart.
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ibumetin dersom du:

 • har en infeksjon – se overskriften «Infeksjoner» over.
 • har nedsatt nyre- og leverfunksjon
 • har systemisk lupus erythematosus (SLE) eller annen bindevevssykdom
 • har vannkopper
 • er sterkt dehydrert
 • har eller har hatt astma, vedvarende tett eller rennende nese eller allergiske sykdommer, da det er en risiko for å utvikle bronkospasmer (tette luftveier), elveblest eller angioødem (allergisk reaksjon i dypere lag av hud og slimhinne)
 • dersom du har mage-tarmsykdom som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom
 • inntar Ibumetin sammen med alkohol, da det kan føre til forverring av bivirkninger, spesielt bivirkninger som angår mage-tarm eller hjerne og ryggmarg
Barn og ungdom

Det er begrenset erfaring med behandling av barn. Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Det er en risiko for nedsatt nyrefunksjon hos dehydrerte barn og unge. Det er en mulighet for at behandling over lang tid kan forsinke tilhelingsprosesser (inkludert heling av benbrudd) og at slitasjegikt (artrose) kan forverres til tross for behandlingen.
Andre legemidler og Ibumetin

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ibumetin kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler. For eksempel:

 • legemidler som er vanndrivende
 • legemidler mot blodpropp (antitrombotiske midler, såkalt blodfortynnende, f.eks. aspirin/acetylsalisylsyre, warfarin, tiklopidin)
 • litiumpreparater (til behandling av bipolar sykdom)
 • metotreksat (brukes bl.a. mot kreft, gikt og psoriasis)
 • probenecid (brukes mot gikt eller for å forsterke effekten av penicillin)
 • legemidler som senker høyt blodtrykk (ACE-hemmere som f.eks. kaptopril, betablokkere som f.eks. atenolol-legemidler og angiotensin-II reseptorantagonister som f.eks. losartan)
 • kortikosteroider (brukes for å dempe kroppens egen betennelsesreaksjon eller immunforsvar),
 • legemidler mot depresjon (såkalte SSRIer)
 • legemidler av typen aminoglykosider mot infeksjon
 • legemidler mot diabetes (ikke insulin)
 • ciklosporin og takrolimus (immundempende legemidler som brukes i forbindelse med organtransplantasjon eller mot atopisk eksem)
 • kinoloner (en type antibiotika)
 • kolestyramin (et kolesterolsenkende legemiddel)
 • ginko biloba (et naturlegemiddel)
 • digoksin (brukes til å behandle hjertelidelser)
 • mifepriston (abortmiddel)
 • zidovudin (til behandling av HIV)
 • sulfonamider (en gruppe legemidler som brukes som vanndrivende middel eller mot infeksjoner)
 • vorikonazol og flukonazol (brukes mot soppinfeksjoner)
Ibumetin må ikke brukes samtidig med andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt, såkalte NSAIDs (også reseptfrie) eller COX-2-hemmere uten etter avtale med lege.
Også enkelte andre legemidler kan påvirke eller bli påvirket av behandlingen med Ibumetin. Derfor bør du alltid søke råd fra lege eller apotek før du bruker Ibumetin sammen med andre legemidler.
Inntak av Ibumetin sammen med mat, drikke og alkohol

Samtidig bruk av ibuprofen og alkohol øker faren for blødninger.
Dosen kan tas fastende eller ved måltider alt etter om det ønskes henholdsvis hurtig eller langsomt innsettende effekt. Det anbefales å ta tablettene sammen med mat dersom du har følsom mage.
Graviditet, amming og fertilitet

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Som for andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) eller legemidler som inneholder acetylsalisylsyre, må du dersom du er gravid snakke med legen din før du bruker Ibumetin. Bruk ikke Ibumetin dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten. Bruk ikke Ibumetin i løpet av de første 6 månedene av graviditeten med mindre legen din har bestemt at det er nødvendig.
Amming
Går over i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet er lite sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved bruk av Ibumetin under amming.
Fertilitet
Ibumetin kan gjøre det vanskeligere å bli gravid og det anbefales ikke å bruke Ibumetin dersom du prøver å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det.
Kjøring og bruk av maskiner

Legemidlet kan påvirke reaksjonsevnen din. Dette bør tas hensyn til når det kreves økt årvåkenhet, for eksempel ved å kjøre bil eller bruke maskiner. Dette gjelder i større grad ved samtidig alkoholinntak.
Ibumetin inneholder laktose

Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».

Egenskaper

Navn: Ibumetin 400mg tabletter 20stk

Leverandør: Orifarm Healthcare AS

Varenummer: 18475

ATC-kode: M01AE01

Oppbevaring: Romtemperatur (15-25 grader)

Ingredienser

400 mg Ibuprofen. Laktosemonohydrat, vannfri kolloidal, silika, krysskaramellosenatrium (E468), potetstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E460), magnesiumstearat (E572), propylenglykol, talkum og hypromellose.

Smak
Superhelt
Farge
Strrelse
Handlekurv
Ibumetin tab 400mg 20 ENPAC
kr 94,90
Skroll til toppen